وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری سعداله صادقي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس
سابقه خدمت : 5/23
تلفن :

چارت نموداری حامد زارع فر
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معان و مسئول بايگاني اسناد سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 5/24
تلفن :

چارت نموداری فريدون خياطي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : سيكل
سابقه خدمت : 5/4
تلفن :

چارت نموداری اسماعيل احمدي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور سجلي ( امور عمومي )‌
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 7/26
تلفن :

چارت نموداری محمد حامدي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 2/23
تلفن :

چارت نموداری فردين مرادي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری حسن برزگري
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 6/21
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : كارشناس آمار و انفورماتيك
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری رضا عبد خدا
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 5/6
تلفن :

چارت نموداری ابراهيم معروفي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 1/23
تلفن :