وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:رئیس اداره ثبت احوال بانه
نام ونام خانوادگي:سعداله صادقی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:33 سال
تلفن:34224740
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:معاون اداره ثبت احوال بانه
نام ونام خانوادگي:حامد زارع فر
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:30 سال
تلفن:34220600
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:مامور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:حسن برزگری
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:27 سال
تلفن:34220600
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:آزاده و جانباز

عنوان پست سازمانی:مسئول امور هویتی
نام ونام خانوادگي:اسماعیل احمدی
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:27 سال
تلفن:34237877
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:آزاده

عنوان پست سازمانی:مامور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:حامد علیزاده
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:26 سال
تلفن:34220600
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور اداری
نام ونام خانوادگي:رضا عبدخدا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:13 سال
تلفن:34229329
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول امور هویتی
نام ونام خانوادگي:آرش محمدنژاد
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:13 سال
تلفن:34237980
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول امور هویتی
نام ونام خانوادگي:فردین مرادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:9 سال
تلفن:34237980
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پرداش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:پروانه علیزاده
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34237980
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:محمد حسینی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34220600
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور هویتی
نام ونام خانوادگي:خسرو صالحزاده
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34229329
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:جمال عثمانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34220600
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:مسعود صدیقی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34220600
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:ابراهیم علی یاری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34220600
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:سرایدار و پیشخدمت
نام ونام خانوادگي:فریدون خیاطی
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:15 سال
تلفن:34220600
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری: